balon

Procedura w związku z otwarciem przedszkola podczas pandemii COVID 19

PROCEDURY
 
ORGANIZACJA PRACY
I POSTĘPOWANIE PREWENCYJNE PRACOWNIKÓW
 ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
 
  POSTĘPOWANIE  NA  WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  U DZIECKA   LUB  PERSONELU
 
 
 
WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE DLA PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA
 
Niepubliczne Przedszkole „Bajka”
Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Świat Malucha”
Piątki 19, 13-100 Nidzica
 
 
1. Podstawowe cele wdrażanych procedur
1. Zapewnienie zasad organizacji pracy Przedszkola i Żłobka w związku z epidemią Covid- 19 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
2. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w przedszkolu/żłobku.
3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.
4. Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz – rodzice, dostawcy, interesanci.
5. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie przedszkola/żłobka, celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.
6. Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach funkcjonowania przedszkola  w trakcie epidemii Covid-19.
 
2. Zakres i okres obowiązywania procedury
 Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektora, pracowników przedszkola/żłobka  oraz innych osób przebywających na terenie przedszkola/Żłobka przez okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania od dnia 1 września 2020 r.
 
3. Zadania rodziców
1. Przestrzeganie regulaminu funkcjonowania przedszkola/żłobka.
2. Przyprowadzanie do przedszkola/żłobka dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
3. Przekazywanie nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.   
4. Odbieranie telefonów z przedszkola/żłobka
5. Wyjaśnianie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola/żłobka niepotrzebnych przedmiotów i zabawek
6. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rak wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie).
7. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania.
 
4. Postanowienia ogólne
1. Do przedszkola/żłobka mogą przychodzić wyłącznie zdrowe osoby, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu).
2. Nie przychodzimy do przedszkola/żłobka jeśli domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Należy ograniczyć na terenie przedszkola/żłobka przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola/żłobka możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola/żłobka osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3.
7. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni  wspólnej przedszkola/żłobek rodziców i opiekunów z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi  w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu/żłobku rodzic/ opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkolażłobku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu/żłobku do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 
5. Organizacja pracy przedszkola/żłobka
Przedszkole/żłobek jest czynne w godzinach 6.30-17.30 . Od godziny 6.30 dzieci przebywają razem w wyznaczonej grupie. Od godz. 7.30 sukcesywnie przechodzą z nauczycielami do swoich grup.
W miarę możliwości organizacyjnych, dzieci będą przebywać w wyznaczonej i stałej sali ze swoimi opiekunami.
Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej o 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
W sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola/żłobka i z przedszkola/żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Wietrzymy sale co najmniej raz na godzinę a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych zapewniamy taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola/żłobka, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola/żłobka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola/żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • W każdej grupie jest termometr bezdotykowy. Instrukcję pomiaru temperatury termometrem elektronicznym zawiera - Załącznik nr 2 do procedury.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność tj. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka.
 •  Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 • Sprzęt w ogrodzie jest regularnie myty i dezynfekowany.
 
  6. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 • Wszyscy pracownicy przedszkola/żłobka są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do przedszkola/żłobka, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  z toalety. Należy dopilnować żeby robiły to także dzieci.
 • Na terenie przedszkola/żłobka obowiązują ogólne zasady higieny dla osób dorosłych, tj. ochrona ust i nosa, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeniach ogólnodostępnych.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos/
 • Przedszkole/żłobek jest wyposażone w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania zabawek, pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki dezynfekcji rąk.
 • Po wejściu do budynku osoba dorosła korzysta z płynu dezynfekującego do rąk (Załącznik nr 1 do procedury – instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).
 • W przedszkolu/żłobku monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy  ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W przedszkolu/żłobku są wywieszone plakaty  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Pracownicy przedszkola/żłobka na bieżąco  dezynfekcją toalety.
 
    7. Gastronomia
 • Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Szczególną uwagę zwracamy na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Naczynia i sztućce są myte i wyparzane w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC.
 
    8. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, pomiar temperatury ciała  termometrem bezdotykowym wynosi 38oC  to jest odizolowane w swojej sali w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m. odległości od innych dzieci.
 • Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany przez nauczyciela lub wyznaczonego pracownika telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów, który jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 • Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 • W przypadku podejrzenia u dziecka zakażenia Covid-19 dyrektor przedszkola/żłobka informuje organ prowadzący.
 • Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 • Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 • Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 • Dyrektor przedszkola/żłobka zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu,  czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
  9. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki
 • Do pracy w przedszkolu/żłobku mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W miarę możliwości nie angażujemy w zajęcia z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • W przedszkolu/żłobku jest wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę dorosłą w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19:
1. Pracownicy przedszkola/żłobka są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,  że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,a także obowiązujących przepisów prawa.
3. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola/żłobka, który podejmuje następujące działania:
 
a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
 
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 8. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Dyrektor przedszkola/żłobka ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i  zaleca stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • W przypadku wątpliwości dyrektor przedszkola/żłobka zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 
10. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
1. Definicja kontaktu obejmuje:
a) każdego pracownika przedszkola/żłobka, /rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c) każda osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
2. Osób z kontaktu nie uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu
i przeprowadzania wywiadu odnośnie stanu zdrowia
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub  zgłosić się bezpośrednio do oddziału  obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postepowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy przedszkola/żłobka nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeżeli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
 
11. Potwierdzenie zakażenia  SARS-CoV-2 na terenie placówki
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i  w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu przedszkola/żłobka lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor przedszkola/żłobka o potwierdzeniu zakażenia pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola/żłobka zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.
 
 
 
 
12. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części 4 pkt.3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nidzicy, ul. Żeromskiego 10, 13-100 Nidzica
2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się placówka strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Załącznik nr 1 do procedury