balon
25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Administratorem danych osobowych osób jest Niepubliczne Przedszkole "Bajka", Piątki 19, 13-100 Nidzica.
Organ prowadzący dba o to by dane osobowe zarówno dzieci, rodziców jaki i pracowników były prawidłowo zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Przy podpisywaniu umowy o naukę i opiekę przedszkolną podają Państwo następujące dane:
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer dowodu
 • Pesel
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko dziecka
 • Data urodzenia dziecka
 • Adres zamieszkania dziecka
 • Adres zameldowania dziecka
 • Informacje o alergiach dziecka
 • Pesel dziecka
 • Informacje o stanie zdrowia dziecka
 • Informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności opinie i zalecenia od specjalistów lub z poradni psychologiczno- pedagogicznej jeżeli takowe dziecko posiada.
 • Imię i nazwisko oraz numer dowodu osoby upoważnionej do odbioru dziecka
 
Powyższe dane są nam potrzebne do :
 • Zawarcia i wykonania umowy i skutków prawnych wynikających z jej zawarcia (art.6 ust. 1 RODO)
 • Realizowania umowy o naukę i opiekę zawartą z Niepublicznym Przedszkolem "Bajka" w Piątkach reprezentowanym przez Katarzynę Kamińską-Siepsiak.
 • Prawidłowemu wykonywaniu obowiązków wynikających z ustaw, uchwał i rozporządzeń adresowanych do osób edukujących, rozwijających lub przeprowadzających proces terapeutyczny z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Prowadzeniu korespondencji  również elektronicznej)
 • Prawidłowemu przepływowi informacji o dziecku
 • Zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieciom pozostającym pod naszą opieką w przedszkolu.
 • Sprawozdaniom miesięcznym lub rocznym do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, a także do Systemu Informacji Oświatowej oraz GUS-u
 
Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług związanych z opieką i edukacją Państwa dzieci ( realizacja obowiązków prawnych art. 6 ust c RODO), np. w celu:
 • Składaniu raportów SIO
 • Składania raportów miesięcznych do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
 
Dane te są przetwarzane w okresie trwania umowy i po jej zakończeniu dla celów takich jak rozliczenia podatkowe i oświatowe o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia tych danych.
Możemy przetwarzać Państwa dane w innych celach, ale jeżeli nie mają one podstawy prawnej musimy Państwa prosić o odrębną zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Proszę jednak pamiętać iż mają Państwo prawo w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę.
Odrębne zgody mogą dotyczyć przetwarzania Państwa danych na przykład przez organizatorów zajęć dodatkowych które nie podlegają umowie o naukę i opiekę
 
Komu jeszcze możemy przekazać Państwa dane?

Możemy je przekazać osobom trzecim jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną. Może to być:
 • Policja
 • Prokuratura
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Urząd Miasta w Nidzicy
 • Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
 • Kurator Sądowy
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Ministerstwo Edukacji
 
Jakie przysługuje Państwu prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą plscówkę?
 • Prawo do sprostowania danych czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się
 • Prawo do całkowitego lub częściowego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- czyli ograniczenie danych wyłącznie do ich przechowywania
 • Prawo dostępu do danych- czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ich kopii.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe
 • Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać uzależnione są od przepisów prawa.
 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
 • Na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 • W szczególnych sytuacjach gdy przetwarzanie Państwa danych jest w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.
 • Prawo do wycofania zgody- mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każda zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym celu. Proszę jednak pamiętać iż do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie placówki - Piątki 19, 13-100 Nidzica i w biurze księgowym obsługującym placówkę.
 
 

Aktualności

2024-04-10

Rekrutacja!!!!

Uwaga uwaga!!!
Od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.
Zapraszamy wszystkich chętnych do składania kart zgłoszeniowych.
2024-03-28

Wesołych Świąt!!!

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego “Alleluja”
 
składają 
Dyrekcja, Pracownicy oraz dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Bajka”
i Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Świat Malucha”